Từ: 經天緯地
Kí tự La Tinh: jīng tiān wěi dì
Antonyms:

才疏學淺

(cái shū xué qiǎn)