စာလုံး: 經天緯地
ပင်းယင်း: jīng tiān wěi dì
Antonyms:

才疏學淺

(cái shū xué qiǎn)