Từ: 結盟
Kí tự La Tinh: jié méng
Antonyms:

樹敵

(shù dí)


結好

(jié hǎo)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.