Từ: 結盟
Kí tự La Tinh: jié méng
Antonyms:

樹敵

(shù dí)


結好

(jié hǎo)