0
Word: 結盟
Pinyin: jié méng
Antonyms:

樹敵

(shù dí)


結好

(jié hǎo)