Từ: 知多見廣
Kí tự La Tinh: zhī duō jiàn guǎng
Antonyms:

孤陋寡聞

(gū lòu guǎ wén)