စာလုံး: 知多見廣
ပင်းယင်း: zhī duō jiàn guǎng
Antonyms:

孤陋寡聞

(gū lòu guǎ wén)