Từ: 無畏
Kí tự La Tinh: wú wèi
Antonyms:

勇敢

(yǒng gǎn)