စာလုံး: 無畏
ပင်းယင်း: wú wèi
Antonyms:

勇敢

(yǒng gǎn)