Từ: 火紅
Kí tự La Tinh: huǒ hóng
Antonyms:

碧綠

(bì lǜ)