Cuvânt: 火紅
Pinyin: huǒ hóng
Antonyms:

碧綠

(bì lǜ)