Từ: 潔白
Kí tự La Tinh: jié bái
Antonyms:

黴黑

(méi hēi)


污黑

(wū hēi)