စာလုံး: 潔白
ပင်းယင်း: jié bái
Antonyms:

黴黑

(méi hēi)


污黑

(wū hēi)