Từ: 涼絲絲
Kí tự La Tinh: liáng sī sī
Antonyms:

暖烘烘

(nuǎn hōng hōng)