စာလုံး: 涼絲絲
ပင်းယင်း: liáng sī sī
Antonyms:

暖烘烘

(nuǎn hōng hōng)