Từ: 消融
Kí tự La Tinh: xiāo róng
Antonyms:

凍結

(dòng jié)