Cuvânt: 消融
Pinyin: xiāo róng
Antonyms:

凍結

(dòng jié)