Từ: 洗塵
Kí tự La Tinh: xǐ chén
Antonyms:

餞行

(jiàn xíng)


接風

(jiē fēng)