စာလုံး: 洗塵
ပင်းယင်း: xǐ chén
Antonyms:

餞行

(jiàn xíng)


接風

(jiē fēng)