Từ: 水木清華
Kí tự La Tinh: shuǐ mù qīng huá
Antonyms:

烏煙瘴氣

(wū yān zhàng qì)


Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.