Sõna: 水木清華
Pinyin: shuǐ mù qīng huá
Antonyms:

烏煙瘴氣

(wū yān zhàng qì)