Từ: 武士
Kí tự La Tinh: wǔ shì
Antonyms:

書生

(shū shēng)


武夫

(wǔ fū)