0
სიტყვა: 武士
პინიინი: wǔ shì
Antonyms:

書生

(shū shēng)


武夫

(wǔ fū)