Từ: 正派
Kí tự La Tinh: zhèng pài
Antonyms:

反派

(fǎn pài)


邪派

(xié pài)