Palavra: 正派
Pinyin: zhèng pài
Antonyms:

反派

(fǎn pài)


邪派

(xié pài)