Từ: 歌唱
Kí tự La Tinh: gē chàng
Antonyms:

說白

(shuō bái)