Žodis: 歌唱
Pinyin: gē chàng
Antonyms:

說白

(shuō bái)