Từ:
Kí tự La Tinh: běn
Antonyms:

(mò)


(biāo)


(shāo)