စာလုံး:
ပင်းယင်း: běn
Antonyms:

(mò)


(biāo)


(shāo)