Từ: 有色金屬
Kí tự La Tinh: yǒu sè jīn shǔ
Antonyms:

黑色金屬

(hēi sè jīn shǔ)