စာလုံး: 有色金屬
ပင်းယင်း: yǒu sè jīn shǔ
Antonyms:

黑色金屬

(hēi sè jīn shǔ)