Từ: 有機可乘
Kí tự La Tinh: yǒu jī kě chéng
Antonyms:

無隙可乘

(wú xì kě chéng)


無機可乘

(wú jī kě chéng)


無懈可擊

(wú xiè kě jī)


Copyright

© 2012-2023 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.