Mot: 有機可乘
Pinyin: yǒu jī kě chéng
Antonyms:

無隙可乘

(wú xì kě chéng)


無機可乘

(wú jī kě chéng)


無懈可擊

(wú xiè kě jī)