Từ:
Kí tự La Tinh: míng
Antonyms:

昏花

(hūn huā)


(àn)


(yōu)