Từ: 應許
Kí tự La Tinh: yīng xǔ
Antonyms:

拒絕

(jù jué)