Từ: 心事重重
Kí tự La Tinh: xīn shì zhòng zhòng
Antonyms:

無憂無慮

(wú yōu wú lǜ)