စာလုံး: 心事重重
ပင်းယင်း: xīn shì zhòng zhòng
Antonyms:

無憂無慮

(wú yōu wú lǜ)