Từ: 姑息
Kí tự La Tinh: gū xī
Antonyms:

嚴正

(yán zhèng)