სიტყვა: 姑息
პინიინი: gū xī
Antonyms:

嚴正

(yán zhèng)