Từ: 好話
Kí tự La Tinh: hǎo huà
Antonyms:

壞話

(huài huà)