Từ: 大盤
Kí tự La Tinh: dà pán
Antonyms:

小盤

(xiǎo pán)