Từ: 大樣
Kí tự La Tinh: dà yàng
Antonyms:

小樣

(xiǎo yàng)