စာလုံး: 大樣
ပင်းယင်း: dà yàng
Antonyms:

小樣

(xiǎo yàng)