Từ: 圍困
Kí tự La Tinh: wéi kùn
Antonyms:

突圍

(tū wéi)