စာလုံး: 圍困
ပင်းယင်း: wéi kùn
Antonyms:

突圍

(tū wéi)