Từ: 喜慰
Kí tự La Tinh: xǐ wèi
Antonyms:

痛心

(tòng xīn)