სიტყვა: 喜慰
პინიინი: xǐ wèi
Antonyms:

痛心

(tòng xīn)