Từ: 同惡相濟
Kí tự La Tinh: tóng è xiāng jì
Antonyms:

反戈一擊

(fǎn gē yī jī)