စာလုံး: 同惡相濟
ပင်းယင်း: tóng è xiāng jì
Antonyms:

反戈一擊

(fǎn gē yī jī)