Từ: 可鄙
Kí tự La Tinh: kě bǐ
Antonyms:

可敬

(kě jìng)