စာလုံး: 可鄙
ပင်းယင်း: kě bǐ
Antonyms:

可敬

(kě jìng)